INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

Vi erbjuder ett antal olika program som inriktar sig på att:
 • Utveckla en förståelse för vem vi är.
 • Skapa en känsla av gemenskap.
 • Skapa en känsla av behörighet.

INTERCULTURAL COMMUNICATION

We offer a variety of programs that are meant to:
 • Develop an understanding of who we are.
 • Build a sense of community.
 • Build a sense of belonging.MASTER PROGRAM 

IDENTITY

VEM ÄR JAG?

Hur du ser dig själv.
 • Att vara medveten om dina värderingar.
 • Det tar att titta djupt inom dig själv.
 • Du kommer att inse varför du gör och tänker som du gör.

WHO AM I?
How you see yourself.
 • Being aware of your beliefs.
 • It takes looking deep at yourself.
 • You will realize why you do and think the way you do.

VEM ÄR JAG TILLÅTEN ATT VARA?

Hur du betraktas av andra. 
 • Att vara medveten om andras värderingar.
 • Det tar att titta utanför dig själv.
 • Du kommer att inse hur andras åsikter påverkar dig.

WHO AM I ALLOWED TO BE?
How you are viewed by others.
 • Being aware of other people's beliefs.
 • It takes looking outside yourself.
 • You will realize how other people's views affect you.

HUR PASSAR JAG IN?

Hur du accepteras.
 • Att vara medveten om likheter och olikheter.
 • Det krävs förståelse för dig själv och andra.
 • Du kommer att inse din känsla av tillhörighet.

HOW DO I FIT IN?
How you are accepted.
 • Being aware of similarities and differences.
 • It takes understanding yourself and others.
 • You will realize your sense of belonging.


MASTER PROGRAM

IDENTITY

VAR VI KOMMER FRÅN

Det är viktigt att vi har en god förståelse för var vi kommer ifrån, så att vi kan förstå oss själva.
 • Vi är uppskattade 7,9 miljarder människor i världen, var och en av oss har en unik identitet.
 • En identitet som har varit skapad från distinkta kulturella traditioner.
 • Traditioner som har skapat och ingjutit individuella egenskaper, övertygelser och beteenden.

WHERE WE COME FROM
It is vital that we have a good understanding of where we come from, so that we can understand ourselves.
 • As we are an estimated 7.9 billion people in the world, each and every one of us has a unique identity.
 • An identity that has been created from distinct cultural traditions.
 • Traditions that have created and instilled individual qualities, beliefs, and behaviors.

VAR VI ÄR NU

Det är viktigt att vi socialt engagerar oss där vi är nu, så att vi kan förstå både oss själva och våra samhällen.
 • Vår självkänsla i det kollektiva bestäms av graden av social interaktion som vi engagerar oss i där vi är nu.
 • Social interaktion som vi engagerar oss i genom etablerade samhällsnormer, värderingar och övertygelser.
 • Samhällsnormer, värderingar, och övertygelser som medlemmar i samhällen följer för att förstå deras behörighet. 

WHERE WE ARE NOW
It is vital that we socially interact where we are now, so we can understand both ourselves and our communities.
 • Our sense of self in the collective is determined by the degree of social interaction that we engage in where we are now.
 • Social interaction that we engage in through established societal norms, values, and beliefs.
 • Societal norms, values, and beliefs that members of societies abide by to make sense of their environment.

VAR VI ÄR I FRAMTIDEN

Det är viktigt att vi är medvetna om det förflutna och nuet, så att vi förstår var vi är på väg och inte förlorar känslan av behörighet.
 • I händelsen att vi har haft svårt att förstå VAR VI KOMMER FRÅN och VAR VI ÄR NU kommer det att bli alltmer utmanande för att vi ska förstå oss själva som individer, förstå andra och förstå hur samhället fungerar.

WHERE WE WILL BE IN THE FUTURE

It is vital that we are aware of the past and the present, so we understand what is in front of us and that we are not being left with a feeling of not belonging.

 • In the event that we have had difficulties in understanding WHERE WE COME FROM and WHERE WE ARE NOW, it will become increasingly challenging for us to understand ourselves as individuals, understand ourselves in the collective, as well as being understood by others.

PROGRAM

CULTURAL SUSTAINABILITY

 • Kulturell hållbarhet är en process för att skapa hållbara framgångsrika platser som främjar välbefinnande genom att förstå vad människor behöver från de platser de bor och arbetar.

 • Cultural sustainability is a process of creating sustainable successful places that promotes well-being by understanding what people need from the places they live and work.

 • Det har att göra med upprätthållandet av kulturella övertygelser, kulturella metoder och kulturarv.

 • It has to do with the maintaining of cultural beliefs, cultural practices, and cultural heritage.

 • Hållbarhet är viktigt att förstå angående om huruvida unika kulturer kommer eller inte kommer att finnas i framtiden.

 • Sustainability is important to understand concerning whether or not any given culture will exist in the future.


PROGRAM

CULTURAL HERITAGE

 • Kulturarv är kopplingen människor har till en plats genom en identitet som involverar unika kulturella normer och värderingar.

 • Cultural heritage is the connection people have to a place through an identity that involves unique cultural norms and values.

 • Det har att göra med ett uttryck för de sätt att leva som utvecklats av ett samhälle och förmedlas från generation till generation.
 • It has to do with an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation.


 • Arv är viktigt att förstå när det gäller bandet mellan det förflutna, nuet och framtiden och de påverkningar det har på självkänslan och behörigheten.
 • Heritage is important to understand concerning the bond between the past, present, and the future and the affects it has on sense of self and sense of belonging.PROGRAM

SOCIAL ISOLATION

 • Social isolering är ett tillstånd av fullständig eller nästan fullständig brist på kontakt mellan en individ och samhället.

 • Social isolation is a state of complete or near-complete lack of contact between an individual and society.

 • Det har att göra med en oförmåga att ansluta till andra på en djupare, mer intim nivå, samt en överväldigande känsla av avskildhet oavsett var du är och vem som finns.

 • It has to do with an inability to connect with others on a deeper, more intimate level, as well as overwhelming feeling of seclusion regardless of where you are and who is around.

 • Social isolering är viktigt att förstå angående identitet, behörighet och de negativa hälsoeffekter som begränsar oss från ett aktivt liv.

 • Social isolation is important to understand concerning identity, sense of belonging, and the adverse health consequences that limit us from an active life.